bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Vragen en antwoorden webinar 25 november

8 december 2020

Vragen en antwoorden webinar 25 november

Q&A

Tijdens het webinar van 25 november 2020 zijn veel vragen gesteld over de ontwikkelingen rondom Tienvoet. Lees hieronder alle antwoorden op de vragen terug.


DE BOUW

  1. Wanneer wordt er begonnen met de bouw?

De bouw zal waarschijnlijk eind 2022 beginnen. Het project zal in 2 à 3 fases worden opgeleverd. Het project is te groot om in een keer te realiseren. Het is nog niet bekend wanneer de eerste huizen kunnen worden opgeleverd. Het duurt gemiddeld 1,5 jaar na de startfase van de bouw voordat de woningen gereed zijn en het gebied woonrijp is.  

2. Is er al bekend wat de vraagprijzen zullen zijn voor de woningen en kan ik mij al inschrijven?

De vraagprijzen van de woningen zijn nog niet bekend, wij hopen hier rond de zomer van 2021 meer over te kunnen zeggen. Het is op dit moment ook nog niet mogelijk om je in te schrijven voor een woning. Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief ontvang u hierover bericht.

3. Wanneer gaan de eerste huizen in de verkoop?

De eerste huizen zullen waarschijnlijk eind 2021 in de verkoop gaan. Houd deze website in de gaten voor meer informatie. Ook ontvangt u een nieuwsbrief als u daarvoor ingeschreven bent. Als u zich nog niet heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van Tienvoet kunt u dat via deze link doen.

4. Waarom zit er een verschil van 1 jaar tussen de verkoop en de aanvang bouw?

Het gaat om een groot aantal woningen, hierbij moet rekening gehouden worden met een bepaalde verkoopperiode waarbij minstens 70% van de woningen verkocht moet zijn. Ook moet het wegennet hierop worden voorbereid, wat tijd in beslag neemt. De bouw start met het aanleggen van een zandpakket als ondergrond voor de wegen (voorbelasting), dit pakket moet inklinken. Dit kost tijd.

5. Wordt het zandpakket beschermd tegen winderosie? Bescherming voor omwonenden.

Het is lastig om enige vorm van verwaaien volledig te voorkomen. Er zijn methodes om dit tot een minimum te beperken. Er wordt gedacht aan het aanbrengen van een kleilaag en een afsluitende laag bovenop het zand. Op dit moment wordt onderzocht wat de beste methode is.

 

WONINGEN

6. Wat voor woningen komen er in Tienvoet?

De wijk zal divers en gevarieerd zijn met allerlei verschillende woningen. Zo komen er diverse rijwoningen, starterswoningen, tiny houses maar ook vrijstaande huizen. Ook zullen er 20 huurwoningen worden gerealiseerd, circa 14 appartementen en wordt er nagedacht over het maken van levensloopbestendige woningen. Dit is echter nog niet definitief en zal de komende maanden verder worden uitgewerkt.

7. Krijgen mensen uit de Hoeksche Waard voorrang voor de woningen?

Nee, de Gemeente Hoeksche Waard heeft op dit moment geen beleid wat zich richt op bepaalde doelgroepen. Iedereen is gelijk en maakt een gelijke kans om een woning te krijgen.

8. Komen er in Heinenoord door de potentiële groei ook meer winkels en horeca?

Vanuit dit project wordt hier niet naar gekeken. Er kunnen hierover geen toezeggingen gedaan worden, wel zal het zo zijn dat hoe meer woningen er worden gerealiseerd hoe makkelijker het zal zijn om winkels te behouden of zelfs nieuwe winkels te realiseren.

9. Is er rekening gehouden met uitbreiding van de begraafplaats?

Ja hier is naar gekeken, vanuit de Gemeente Hoeksche Waard zijn er berekeningen gemaakt t.o.v. de capaciteit. Hieruit is gebleken dat er genoeg ruimte is voor de huidige begraafplaats.

 

TINY HOUSES

10. Hoeveel tiny houses komen er in Tienvoet, en wat is de oppervlakte?

Er zullen rond de 5 à 6 tiny houses komen in het noordelijke gedeelte van het plangebied. Het aantal is deels afhankelijk van de vraag en daarom nog niet definitief. De oppervlakte van de tiny houses zal rond de 30 tot 35m² worden. Het is nog niet bekend hoeveel grond er bij een tiny house zal zitten. Dit wordt begin 2021 verder uitgewerkt.

11. Zijn de Tiny Houses volledig zelfvoorzienend of aangesloten op riool/water/lichtnet?

Er wordt momenteel gekeken hoe we de tiny houses gaan inrichten. Het is nog niet besloten of deze volledig zelfvoorzienend worden, maar we horen graag welke ideeën jullie hierover hebben.

 

PARKEREN

12. Komen er parkeermogelijkheden voor het huis? Op je eigen kavel? Ook bv voor mensen die slecht ter been zijn.

Dit zal zeker een mogelijkheid zijn, bijvoorbeeld bij vrijstaande kavels of levensbestendige woningen. Wanneer de plannen specifieker worden kunnen we hier ook betere antwoorden op geven. Tegelijkertijd willen we het plan zo autoluw mogelijk maken. Dit betekent dat er ook geparkeerd gaat worden in verschillende parkeerkoffers verdeeld over de wijk.

13. Er wordt aangegeven dat er voldoende parkeerplekken in de woonwijk komen. Staat dat aantal gelijk aan het aantal woningen dat gebouwd gaat worden? Dus 1 woning = 1 parkeerplaats? Of van welke indicatie wordt hierbij uitgegaan?

Hiervoor wordt gekeken naar het gemeentelijke beleid, in dit geval de Gemeente Hoeksche Waard. In Heinenoord ligt dit boven 1 parkeerplek per woning. In het hogere segment gaan we uit bijvoorbeeld van circa 2,5 parkeerplaats per woning. Voor rijwoningen kan er gedacht worden aan circa 1,8 parkeerplekken per woning. Hier zal goed naar worden gekeken zodat er voldoende parkeergelegenheid komt in Tienvoet.

14. Waarom wordt het vrachtwagenparkeerterrein niet gesitueerd op de nieuw gedachte locatie voor de volkstuinen? Dan kunnen de volkstuinen blijven waar ze zijn.

Op dit ogenblik hebben we in gedachte om het parkeren zo veel mogelijk te clusteren. Deze suggestie is nog niet eerder gedaan en deze nemen we mee als optie om te onderzoeken.

15. Gaat het huidige parkeerterrein waar de oud papiercontainers staan verdwijnen of komt de nieuwbouw hieromheen?

De parkeerplekken in het noorden van het plangebied worden geclusterd bij het sportveld. De bestaande containers en afvalverwerking zullen waarschijnlijk worden verplaatst. Hierbij wordt gekeken naar de loopafstanden van de nieuwe wijk maar ook voor de bestaande wijken. Voor het vinden van de juiste plekken gebruiken wij graag lokale kennis.

16. Als Oranjevereniging gebruiken we de parkeerplaats die tegenover de sporthal is geplaatst. Waar kunnen we dan onze activiteiten organiseren?

Hier is nog geen besluit over genomen. Als de parkeerplaatsen op een andere plek terugkomen, kan dit een optie zijn. Tegelijkertijd is dit een mooie kans om samen te kijken of er nog mooiere plekken zijn, misschien binnen de wijk.

17. Hoe wordt het "wildparkeren" tijdens sporten tegengegaan?

We proberen het parkeren zoveel mogelijk te clusteren (en uit te breiden) aan de westzijde van de Tienvoet.

 

MOBILITEIT + OV

18. Komt er een voetpad naar het centrum?

Ja, het centrale groene park zal een openbaar park worden waar voldoende voetpaden in liggen die goed de ontsluiting naar de bushalte, het centrum en over de dijk heen faciliteert. Ook zal er goed naar de veiligheid gekeken worden.

19. Worden parkeerplaatsen standaard ingericht voor elektrische auto's?

Bij de individuele woningen zal dit optioneel bij de woning worden aangeboden. Er wordt wel gekeken of in het openbaar gebied een hoog aantal elektrische laadpalen kan worden gerealiseerd.

20. Wordt er gesproken met Connexxion over een dienstregeling met hogere frequentie van bus 160? Grote drukte bij de bushalte is te verwachten, de bus richting Zuidplein vanuit Goudswaard zit meestal al erg vol in de spits. Voor de Corona periode was dit het geval.

Nee, vanuit dit project wordt er op dit moment niet gesproken met Connexxion. Maar vanuit de Gemeente Hoeksche Waard wordt wel gekeken naar de manier van vervoeren op het hele eiland. Onderdeel is bijvoorbeeld dat we bekijken welke mogelijkheden er zijn voor een R-net verbinding.

21. Wat wordt de impact op de bestaande infrastructuur zowel richting Goidschalxoord als Mijnsheerenland via de Dorpsstraat?

Dit zal blijken uit verkeersonderzoeken die uitgevoerd worden.  Hier wordt zeker naar gekeken vanuit de Gemeente.

22. Hoe wordt geluidoverlast van de A29, provinciale weg en N217 tegengegaan?

Op dit moment wordt dat nog onderzocht. Als er uit onderzoeken blijkt dat er inderdaad overlast wordt veroorzaakt door de A29 of de N217, dan zal er gekeken worden naar een passende groene barrière.

 

GROEN & DUURZAAMHEID

23. Waarom is voor het landschapskundig plan gekozen voor een kunstmatige kreek-structuur, terwijl de agrarische structuur van langgerekte percelen juist kenmerkend is voor het culturele landschap van de Hoeksche Waard? Het plan lijkt geen relatie te leggen met deze - ook nu al aanwezige - structuren.

Dit is een afweging die wordt gemaakt als er naar een landschapsplan wordt gekeken. Hierbij kijken we terug in de historie en hebben wij de kreek gebruikt als inspiratie, omdat we van mening zijn dat we hierbij een meer bijzondere ruimtelijke kwaliteit kunnen realiseren. Dit neemt niet weg dat de karakteristieken van een polderlandschap niet belangrijk zijn, zoals vergezichten, doorkijk en beplanting.

24. Hoe wordt er in de wijk omgegaan met energie en kan je bij deze woningen de opgewekte energie opslaan?

Op dit moment wordt dat nog onderzocht. We kijken naar het toepassen van zonnepanelen op de daken, energiezuinige straatverlichting en de woningen worden uiteraard gasloos. En er wordt gekeken of de opgewekte energie eventueel individueel of collectief kan worden opgeslagen. We willen bij dit project anticiperen op de toekomst, energie wordt op steeds meer alternatieve manieren opgewekt en hier zullen wij in mee gaan.

 

Aanmelden voor de nieuwsbrief van Tienvoet
Sluit en geef nog een woning op
{{interestList.plots.length}}
{{plot.PlotNr}}. {{plot.PlotType}}

Tip:
Voeg meerdere
woningen toe